A weboldal használati feltételei és szabályzatai

A politikai vélemények oldal, egy mindenki számára elérhető felület, hogy véleményét kifejezze. A politika megosztja az embereket, így minket is, de véleménye mindenkinek lehet, amit le is írhat, el is mondhat. Olvassuk ezt úgy, hogy tudjuk az éremnek két oldala van. Hozzászólásoknál kérjük tartózkodj a trágár kifejezésektől, hiszen Te is tudod, hogy nem mást, hanem magad minősíted vele.

Reméljük hamarosan leszünk annyian, hogy a megjelenő vélemények, véleménycikkek megjelenésekor mindkét oldal álláspontját véleményét kulturáltan megvitathassuk.

A politikai vélemények egy zseniális és dinamikusan fejlődő online vélemény felület, ami még tovább nőhet, ha Ti olvasók is megtiszteltek minket a megjelenő vélemények böngészésével, kommentálásával. Egy igazán jó csapat próbálja csillapítani a feltehetően erős hír- és véleményéhségeteket!

A weboldal használata

A politikai vélemények fenntartja a jogot a használati feltételek és szabályok változtatására. Fontos a szabályzatot időszakonként átolvasni, hogy tisztában legyen és elfogadja az olvasú az esetleges változtatásokat. A szabályzat 2017. januar 1-jen lépett hatályba.

A weboldal teljes szabályzatának átolvasása nem csak ajánlott hanem kötelező.

Szerzői jog

A politikai vélemények oldalon közzétett bármely cikk, fotó, videó és egyéb szerzői mű kizárólag a politikai vélemények írásbeli engedélyével többszörözhető, terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, Illetve tehető nyilvánosságra más sajtókban.

Adatvédelem

Jelen nyilatkozatban a honlap látogatóinak és felhasználóinak személyes adatainak védelmével kapcsolatos politikánkat összegezzük.

A politikai vélemények kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogait tiszteletben tartsa és adatkezelésének elveit, belső normáit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Ennek keretében kijelentjük, hogy személyes adatként kezelünk minden olyan adatot, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint annak minősül. Az adatok kezelése során betartjuk a jogszabályi kötelezettségeket. A honlap használata során tudomásunkra jutó személyes adatokat az elvárható legnagyobb gondossággal kezeljük, harmadik személy számára nem adjuk tovább. A honlap technikai hátterét szolgáltató társaságok a hatályos szerződések és jogszabályok értelmében önállóan nem kezelik az adatokat.

Amennyiben valamely szolgáltatás igénybevételéhez Ön személyes adatot ad meg, a szolgáltatás igénybevételét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5. § (1) a) pontja szerinti hozzájárulásnak tekintjük személyes adatainak kezeléséhez.

A politikai vélemények oldalon adatkezelést kizárólag a politikai vélemények hírportál végez, szervere szerződött szolgáltatónál van elhelyezve, ám e szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak sem.

Amennyiben Ön valamely szolgáltatás igénybevételéhez megadja e-mail címét, azt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban kezeljük. Az Ön által megjelölt szolgáltatás biztosításán túlmenően nem használjuk az e-mail címét, azt harmadik személy tudomására nem hozzuk. Ön nevének és e-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy technikai, számlázással kapcsolatos vagy kereskedelmi üzeneteket küldhessen Önnek a politikai vélemények hírportál tulajdonosa/üzemeltetője és tulajdonosi-kiadói érdekköre.

A politikai vélemények hírportál látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják, a regisztráció nyújtotta plusz szolgáltatásokat önként veszik igénybe(jelenleg a regisztráció nem elérhető olvasóink számára).

A személyes adatok kezelője a politikai vélemények oldal, amely az adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:
Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a politikai vélemények hírportál a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

A tudomására jutott adatokat a politikai vélemények hírportál harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását a politikai vélemények hírportál kezdeményezheti. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő – legkésőbb a helyesbítésről szóló kérelem beérkezését követő 30 napon belül – helyesbíti.

Ön jogosult kérni továbbá az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése a politikai vélemények hírportálhoz benyújtott kérelemmel lehetséges. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az adatkezelési elvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Jognyilatkozat

Ez a politikai vélemények hírportál jogi közleménye.

A tulajdonos/üzemeltető a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért, valamint a honlapon elhelyezett hirdetésekért felelősséget nem vállal. A honlap tartalma és annak formai megjelenési elemei a szerző jogi törvény védelme alatt áll. A tartalom felhasználása a forrás megjelölésével, továbbközlése a tulajdonos/üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével történhet.

A politikai vélemények hírportál az oldal megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a politikai vélemények hírportál honlapján feltüntetett, felhasznált és a politikai vélemények hírportál honlappal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a tulajdonost/üzemeltetőt illeti.

A politikai vélemények hírportál honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. A tulajdonos/üzemeltető nem garantálja, hogy a politikai vélemények hírportál honlapon található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek, hogy az észlelt hibák kijavításra kerülnek.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elektronikus kereskedelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban a tulajdonos/üzemeltető nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az alábbi pontok érintetlenül hagyása mellett az üzemeltető teljes mértékben kizárja a felelősségét a politikai vélemények hírportál honlapon található, elérhető és megjelenített (ideértve a felhasználók által küldött vagy elhelyezett) információkért, adatokért, szoftverekért, ábrákért, grafikákért és egyéb tartalmi elemekért, a politikai vélemények hírportál honlapjának használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért. Az üzemeltető kifejezetten nem vállal felelősséget a felhasználók által az egyes levelező fórumokban és az ehhez hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett hozzászólásokért, azok tartalmáért és fenntartja a jogot, hogy azokat ne közölje vagy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa. Ugyanez vonatkozik a felhasználók által a politikai vélemények hírportál honlapon elhelyezett vagy e célból elküldött hirdetésekre és egyéb üzenetekre is. A tulajdonos/üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve a politikai vélemények hírportál honlapon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a tulajdonos/üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a tulajdonos/üzemeltető felelősségét kizárja.

Amennyiben szükséges, az eljáró hatóságoknak a tulajdonos/üzemeltető minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.

A politikai vélemények hírportál honlap felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a tulajdonos/üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

A jognyilatkozattal összhangban vannak az alábbi, hatályos jogszabályok, így különösen:
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Cookie (Süti) hasznlata

A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta. Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz használjuk fel.

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

 

Ki- es bemenő linkek

A politikai vélemények weboldalai tartalmazhatnak különböző kimenő linkeket. Az oldalaink elhagyása után nem vállalunk felelősséget az olvasót érthető adatveszteségekért. Ha elhagyja az oldalunkat, kérjük, olvassa el az új oldal adatvédelméről illetve jognyilatkozatáról szóló részeit mivel a politikai vélemények szabályzatai már nem vonatkoznak az olvasóra.

Ha egy linket követve az olvasó valamelyik weboldalunkra érkezik, a politikai vélemények hozzájuthat különböző információkhoz az előző weboldalaktól. Akik így érkeznek valamelyik oldalunkra, kérjük olvassák el az adatvédelemről, a jognyilatkozatról és a cookie (süti) használatról szóló paragrafusainkat.

Kapcsolódás az oldallal

Weboldalak kapcsolódhatnak a politikai vélemények weboldalaihoz linkekkel de az oldalaknak írásos engedéllyel kell rendelkezniük amit a politikai vélemények munkatársaitól kérhetnek. (info {kukac} mamedia {pont} info)

A weboldalakra vezető linkeknek legálisnak kell lenniük és nem okozhat kárt a politikai vélemények oldalainak hírnevében.

A politikai vélemények fenntartja a jogot az engedélyezett linkek megszüntetésére bármilyen előzetes értesítés nélkül ha úgy látszik, hogy a link valamilyen kárt okoz az oldalaink hírnevében, esetleg működésében.

Tartalom eltávolítása

A politikai vélemények fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom eltávolítására előzetes bejelentés és magyarázat nélkül.

Kapcsolat

Amennyiben kérdésed van, vedd fel velünk a kapcsolatot. Ha valamelyik szerzőnkkel szeretnéd felvenni a kapcsolatot kérünk a tárgy mezőben jelezd, hogy kinek küldöd a levelet. Megkérünk, hogy tartózkodj a trágár, sértő és egyéb ilyen jellegű levelek küldésétől. Köszönjük.

Levelezési cím:

N.I.Representation Ltd

Unit 22  Bulrushes Business Park
Coombe Hill Road
East Grinstead
West Sussex
RH19 4LZ
Telefon: +447534812305

Főszerkesztő: Komor János – szerk@politikaivelemenyek.eu

Szerkesztők: Zenge Judit, Marosi Attila

Szerkesztősegszerk@politikaivelemenyek.eu

Médiaajánlatszerk@politikaivelemenyek.eu

Weboldallal kapcsolatos problémák és egyéb információszerk@politikaivelemenyek.eu